RORY MILLER: zelfVERDEDIGING versus vechtSPORT en nog wat bedenkingen over sparring versus de straat …

HET VOLLEDIGE ARTIKEL

ENKELE BEDENINGEN VAN RORY MILLER (VERTAALD)

 • Een traditionele vechtsporter wordt geleerd hoe hij hard moet slaan. Verschillende systemen hebben verschillende methoden om kracht te genereren, maar twee van de meest voorkomende zijn een solide verbinding met de grond en een goede structuur.
 • Als de slechterik niet verrast kan worden, zal hij iemand anders gaan aanvallen of bedreigen.
 • Het is niet zoals de timing in sparring, met het sluiten van afstand en het handhaven van de verdediging en wat schijnbewegingen voor jou om te lezen en te interpreteren. Nee. De slechterik kwam dichtbij, leidde je een seconde af en sloeg je.
 • Hoe sla je hard voorovergebogen, tegen een muur geduwd, op een bedreiging die te dichtbij is? Wanneer je verbinding met de grond niet goed is, je structuur volledig verwoest is, en de klappen die op je hoofd afkomen je doen terugdeinzen?
 • Leren hard te slaan wanneer je uit balans bent en je structuur niet goed is, is niet iets wat je kunt leren door te lezen of video’s te bekijken.
 • Op het niveau van zelfverdediging is de meest kritische vaardigheid in het vechten met een pistool, mes of stok, om er überhaupt een gevecht met wapen van te maken.
 • Denk je dat iemand die je in elkaar slaat niet merkt dat je onder je jasje reikt naar een wapen terwijl je je gezicht zou moeten beschermen?
 • De slechterik wil dat je zoveel pijn voelt dat je niet meer terug kunt vechten.
 • Een sparring tegenstander wil dat je verliest. Een aanvaller wil dat je niet in staat bent om tegen te stribbelen als hij je zakken doorzoekt of je naar zijn auto sleurt.
 • Je bent alleen. Geen scheidsrechter om stop te roepen en zelfs geen coach om advies te schreeuwen vanuit je hoek (in de ring).
 • Straataanvallen zijn niet eerlijk. Geen gewichtsklassen. Geen verboden technieken. Geen geslachts- of leeftijdsgrenzen.
 • Dit is de basislijn. Water is nat. Gevechten zijn pijnlijk, oneerlijk, dynamisch, chaotisch, rommelig, en je komt er niet in, als een goede jongen, tenzij je begint met verliezen.
 • Vechtsport vs. Zelfverdediging …. Kun je daarvoor trainen? Natuurlijk, maar evalueer nu meteen of je ervoor traint. Zo niet, dan doe je misschien veel dingen, maar beoefen je geen zelfverdediging.
 • Laatste punt: leer de wetten voor zelfverdediging. Leer de wetten van uw staat. Volg een cursus over geweldswetgeving. Veel van onze vechtsporten dateren van voor het concept van zelfverdedigingswetten. Oefen hard, maar oefen niet om naar de gevangenis te gaan.

Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

ENKELE BEDENINGEN VAN RORY MILLER (ORIGINEEL)

 • A traditional martial artist is taught how to hit hard. Different systems have different methods of power generation, but two of the most common involve a solid connection with the ground and good structure.
 • If the bad guy can’t get surprise, he’ll go hit someone else.
 • It’s not like the timing in sparring, with the closing distance and maintaining defense and some feints for you to read and interpret. Nope. The bad guy got close, got you distracted for a second and hit you.
 • How do you hit hard bent over, pushed into a wall, on a threat who is too close? When your connection with the ground is iffy, your structure is completely destroyed, and the blows coming at your head are making you flinch?
 • Learning to hit hard when off-balance and with compromised structure isn’t something you can learn by reading or watching videos anyway.
 • At the self-defense level the most critical skill in gun, knife, or stick fighting is turning it into a gun, knife, or stick fight at all.
 • You think someone beating the crap out of you isn’t going to notice that you’re reaching under your jacket when you should be protecting your face?
 • The bad guy wants you feeling so much pain that you can’t think to fight back.
 • A sparring opponent wants you to lose. An assailant wants you incapable of struggling as he goes through your pockets or drags you to his van.
 • You are alone. No ref to call it and not even a coach to yell advice from your corner.
 • It’s not fair. No weight classes. No outlawed techniques. No gender or age divisions.
 • This is the baseline. Water is wet. Fights are painful, unfair, dynamic, chaotic, cluttered, and you don’t get into them, as a good guy, unless you start out losing.
 • Martial Arts vs. Self-defense …. Can you train for that? Of course, but evaluate right now if you are training for it. If not, you may be doing many things, but you aren’t practicing self-defense.
 • Last point: learn the self-defense laws. Read your state statutes. Take a course on force law. Many of our martial arts predate the concept of self-defense law. Practice hard, but don’t practice to go to prison.
Bron: https://ymaa.com/articles/self-defense-down-and-dirty

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s