ZELFVERDEDIGING = HACKEN VAN DE OODA LOOP VAN JE AGRESSOR EN JEZELF

Bron: https://stayingsafellc.com/2014/01/30/o-o-d-a-loop-and-operant-conditioning/

ALGEMENE INFO

 • Voor meer info kom je best naar 1 van onze Krav Maga – lessen (je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan 3 gratis proeflessen) . De lesgevers zullen jullie hierover meer informatie geven.
 • Onderstaande info is een heel summiere samenvatting van een klein deelte onze kennis m.b.t de OODA loop versus Zelfverdediging versus Krav Maga die we wensen te delen met iedereen. Kom naar onze lessen voor meer details.

WAT IS DE OODA-LOOP?

HACKEN VAN DE OODA LOOP

TECHNIEKEN IN FUNCTIE VAN DE OODA LOOP:

KRAV MAGA PRINCIPES EN HUN RELATIE MET DE OODA-LOOP

 1. Principes Krav Maga: https://www.amazon.nl/Krav-Maga-Yourself-Against-Assault/dp/9657178002
 2. Principe ‘DRUK ZETTEN’ -> meer info tijdens onze lessen
 3. Principe ‘AANVAL EN VERDEDIGING GELIJKTIJDIG’ -> meer info tijdens onze lessen
 4. Principe ‘SIMPEL, REALISTISCH EN EFFICIENT’ -> meer info tijdens onze lessen
 5. Principe ‘VERTREKKEN VANUIT REFLEX’ -> meer info tijdens onze lessen

EXTRA INFO

2022: Krav Maga (vzw KMTC) gaat ‘Tournée Minérale’

UITADGING voor leden vzw KMTC februari 2022

 • in 2022 gaan we voor een combi uitdaging: Tournée Minérale + Tetrad
 • Wie doet mee?

INFO: Tournée Minérale

INFO: Tetrad

INFO DEELNEMERS: een whatsapp groep voor de deelnemers

 • Whatsapp groep met extra info waar leden elkaar motiveren om het vol te houden
 • Lid worden van de whatsapp groep: stuur een whatsapp berichtje naar de auteur van dit artikel
 • Elke dag een TETRAD uitdaging. Basis Schema TETRAD zie foto onderaan.

IK DRINK AL JAREN GEEN ALCOHOL … KAN IK MEEDOEN?

EEN VOORBEELD VAN DE EERSTE 8 DAGEN

RORY MILLER: zelfVERDEDIGING versus vechtSPORT en nog wat bedenkingen over sparring versus de straat …

HET VOLLEDIGE ARTIKEL

ENKELE BEDENINGEN VAN RORY MILLER (VERTAALD)

 • Een traditionele vechtsporter wordt geleerd hoe hij hard moet slaan. Verschillende systemen hebben verschillende methoden om kracht te genereren, maar twee van de meest voorkomende zijn een solide verbinding met de grond en een goede structuur.
 • Als de slechterik niet verrast kan worden, zal hij iemand anders gaan aanvallen of bedreigen.
 • Het is niet zoals de timing in sparring, met het sluiten van afstand en het handhaven van de verdediging en wat schijnbewegingen voor jou om te lezen en te interpreteren. Nee. De slechterik kwam dichtbij, leidde je een seconde af en sloeg je.
 • Hoe sla je hard voorovergebogen, tegen een muur geduwd, op een bedreiging die te dichtbij is? Wanneer je verbinding met de grond niet goed is, je structuur volledig verwoest is, en de klappen die op je hoofd afkomen je doen terugdeinzen?
 • Leren hard te slaan wanneer je uit balans bent en je structuur niet goed is, is niet iets wat je kunt leren door te lezen of video’s te bekijken.
 • Op het niveau van zelfverdediging is de meest kritische vaardigheid in het vechten met een pistool, mes of stok, om er überhaupt een gevecht met wapen van te maken.
 • Denk je dat iemand die je in elkaar slaat niet merkt dat je onder je jasje reikt naar een wapen terwijl je je gezicht zou moeten beschermen?
 • De slechterik wil dat je zoveel pijn voelt dat je niet meer terug kunt vechten.
 • Een sparring tegenstander wil dat je verliest. Een aanvaller wil dat je niet in staat bent om tegen te stribbelen als hij je zakken doorzoekt of je naar zijn auto sleurt.
 • Je bent alleen. Geen scheidsrechter om stop te roepen en zelfs geen coach om advies te schreeuwen vanuit je hoek (in de ring).
 • Straataanvallen zijn niet eerlijk. Geen gewichtsklassen. Geen verboden technieken. Geen geslachts- of leeftijdsgrenzen.
 • Dit is de basislijn. Water is nat. Gevechten zijn pijnlijk, oneerlijk, dynamisch, chaotisch, rommelig, en je komt er niet in, als een goede jongen, tenzij je begint met verliezen.
 • Vechtsport vs. Zelfverdediging …. Kun je daarvoor trainen? Natuurlijk, maar evalueer nu meteen of je ervoor traint. Zo niet, dan doe je misschien veel dingen, maar beoefen je geen zelfverdediging.
 • Laatste punt: leer de wetten voor zelfverdediging. Leer de wetten van uw staat. Volg een cursus over geweldswetgeving. Veel van onze vechtsporten dateren van voor het concept van zelfverdedigingswetten. Oefen hard, maar oefen niet om naar de gevangenis te gaan.

Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

ENKELE BEDENINGEN VAN RORY MILLER (ORIGINEEL)

 • A traditional martial artist is taught how to hit hard. Different systems have different methods of power generation, but two of the most common involve a solid connection with the ground and good structure.
 • If the bad guy can’t get surprise, he’ll go hit someone else.
 • It’s not like the timing in sparring, with the closing distance and maintaining defense and some feints for you to read and interpret. Nope. The bad guy got close, got you distracted for a second and hit you.
 • How do you hit hard bent over, pushed into a wall, on a threat who is too close? When your connection with the ground is iffy, your structure is completely destroyed, and the blows coming at your head are making you flinch?
 • Learning to hit hard when off-balance and with compromised structure isn’t something you can learn by reading or watching videos anyway.
 • At the self-defense level the most critical skill in gun, knife, or stick fighting is turning it into a gun, knife, or stick fight at all.
 • You think someone beating the crap out of you isn’t going to notice that you’re reaching under your jacket when you should be protecting your face?
 • The bad guy wants you feeling so much pain that you can’t think to fight back.
 • A sparring opponent wants you to lose. An assailant wants you incapable of struggling as he goes through your pockets or drags you to his van.
 • You are alone. No ref to call it and not even a coach to yell advice from your corner.
 • It’s not fair. No weight classes. No outlawed techniques. No gender or age divisions.
 • This is the baseline. Water is wet. Fights are painful, unfair, dynamic, chaotic, cluttered, and you don’t get into them, as a good guy, unless you start out losing.
 • Martial Arts vs. Self-defense …. Can you train for that? Of course, but evaluate right now if you are training for it. If not, you may be doing many things, but you aren’t practicing self-defense.
 • Last point: learn the self-defense laws. Read your state statutes. Take a course on force law. Many of our martial arts predate the concept of self-defense law. Practice hard, but don’t practice to go to prison.
Bron: https://ymaa.com/articles/self-defense-down-and-dirty

Enkele strategische inzichten bij een grondgevecht

Referentie: David Kahn ISBN 9781594398131

 • Meer info: LINK
 • Samenvatting van pagina 194 tot 210
 • Inclusief eigen versie van vertaling
 • Voor extra feedback: wees aanwezig op onze Krav Maga lessen

Samenvatting: enkele inzichten

 • Inzicht n° 01: Wat we rechtstaand kunnen, doen we ook indien mogelijk op de grond.
 • Inzicht n° 02: Vermijd een grondgevecht.
 • Inzicht n° 03: Vermijd een aanval/bedreiging in de rug.
 • Inzicht n° 04: Paniek is onvermijdelijk indien een geschoolde vechter uw stoten uitdeelt via het ‘ground & pound’ principe.
 • Inzicht n° 05: Getrainde grondvechters weten hoe hun lichaamsgewicht te gebruiken bij een grondgevecht.
 • Inzicht n° 06: Trainen met geschoolde grondvechters is essentieel in uw Krav Maga opleiding.
 • Inzicht n° 07: Herken de gevaren bij ‘grappling’.
 • Inzicht n° 08: Leer de vuile trucks (voorbeeld: mes bovenhalen een bij grondgevecht).
 • Inzicht n° 09: Hoe sneller uw agressor bewusteloos is hoe sneller u het gevecht kan beëindigen.
 • Inzicht n° 10: Bij een klem benut uw volledig lichaamsgewicht.
 • Inzicht n° 11: Let op: elke klem zorgt voor een momentum waarbij in een situatie van meerdere tegenstanders je in het nadeel bent.
 • Inzicht n° 12: Leer een flow met ‘overgangsklemmen’ indien je klemmen wenst te gebruiken.
 • Inzicht n° 13: Let op voor de ‘armbar’.
 • Inzicht n° 14: Onderschat uw agressor nooit, techniek kan het winnen van kracht.
 • Inzicht n° 15: Leer ‘ontsnappingsroutes’ bij een grondgevecht.
 • Inzicht n° 16: Algemene reflecties van Rory Miller: LINK

2022 KRAV MAGA OVERZICHT WEEK 01 tot 06

2022 WEEK 06 KRAV MAGA

LESPROGRAMMA

0000 – 0045

 • 0000 – 0020: Les Mills HIIT Beyond (Link)
 • 0020 – 0025: Theorie (thema zie onderaan, Link)
 • 0025 – 0045: 2′ Sparring + 1′ Techniek Masato (Slip Jab Stiff/Arm Uppercut Hook, Link)

0045 – 0130

 • Inspiratie: LINK
 • 165: Hieltrap + toepassing
 • 174: Buitenwaartse verdediging n°3 + toepassing
 • 192: Omklemming achter variatie + toepassing
 • 205: Grond Zijwaartse omklemming (gewicht achter) + toepassing

0130 – 0200

 • Bas Rutten All Round Fighting 2′ (Link) + 1′ Techniek Caroussel
 • Cooling Down

THEORIE

 • Inspiratie: LINK
 • 219: Herkennen van de drie primaire aanvalstypes

2022 WEEK 05 KRAV MAGA

LESPROGRAMMA

0000 – 0045

 • 0000 – 0020: Bas Rutten, All Round Workout Routine (Link)
 • 0020 – 0025: Theorie (thema zie onderaan, Link)
 • 0025 – 0045: 2′ Sparring + 1′ Techniek Masato (Slip Jab Stiff/Arm Uppercut Hook, Link)

0045 – 0130

 • Inspiratie: LINK
 • 162: Achterwaartse trap + toepassing
 • 173: Buitenwaartse verdediging n°2 + toepassing
 • 194: Omklemming achter met opheffen + toepassing
 • 204: Grond Zijwaartse omklemming (met ruimte) + toepassing

0130 – 0200

 • Caroussel (teams van 4)
 • Cooling Down

THEORIE

 • Inspiratie: LINK
 • 216: Retzev

2022 WEEK 04 KRAV MAGA

LESPROGRAMMA

0000 – 0045

 • 0000 – 0020: Les Mills BodyCombat (Link)
 • 0020 – 0025: Theorie (thema zie onderaan, Link)
 • 0025 – 0045: 2′ Sparring + 1′ Techniek Masato (Cross Counter bij Low Kick, Link)

0045 – 0130

 • Inspiratie: LINK
 • 161: Achterwaartse Kopstoot + toepassing
 • 172: Buitenwaartse verdediging n°1 + toepassing
 • 192: Omklemming achter + toepassing
 • 202: Grond Zijwaartse omklemming + toepassing

0130 – 0200

 • Bas Rutten All Round Fighting 3′ (Link) + 1′ Techniek Caroussel
 • Cooling Down

THEORIE

 • Inspiratie: LINK
 • 210: Kracht en Balans