Huishoudelijke Reglement

Voorafgaandelijke titel

Art 1. Algemeen

Dit huishoudelijk reglement bepaalt de werking van de vzw Krav Maga Trainingscentrum (afgekort vzw KMTC) waarvan de statuten gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad. Het ondernemingsnummer  van  de vzw KMTC is  825.201.170,  zoals verschenen op  03/05/2010.

Het vult sommige de statuten aan en/of omschrijft ze. Indien de bepalingen van dit reglement strijdig zouden zijn met de letter  of  de  geest  van  de  statuten van de vereniging, dan worden ze als niet geschreven beschouwd. De strijdigheid en nietigheid van sommige bepalingen van dit reglement tast de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.

Huidig huishoudelijk reglement is onmiddellijk van toepassing en kan slechts door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid worden gewijzigd.

Titel 1: Structuur

Art 2. Algemene bepalingen

De vzw KMTC biedt aan lesgevers Krav Maga en hun vergunninghouders de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de vzw KMTC, om zo te genieten van haar structuren en werking.

Art 3. De Algemene Vergadering

De vzw KMTC wordt democratisch bestuurd door een Algemene Vergadering. Locatieverantwoordelijken die erkend zijn als lesgever, worden aangemoedigd om toe te treden tot de AV. Elke locatie die geen leden telt in de AV kan één toegetreden lid (erkend lesgever, locatieverantwoordelijke of beoefenaar) afvaardigen. Dit lid heeft geen stemrecht, wel spreekrecht. De leden van de AV waken erover dat de genomen beslissingen desgevallend ook door een representatieve meerderheid van de trainingslocaties wordt gedragen.

Art 4. Het technisch Comité

Het technisch comité is bevoegd voor de onderwerpen omschreven in art. 29 van de statuten. Daarnaast is het Technisch comité een adviserend orgaan binnen de vzw KMTC. Op vraag van de Raad van Bestuur formuleert het comité adviezen over technische aangelegenheden.

Art 5. De trainingslocatie

De vzw KMTC heeft niet tot doel het leven van de trainingslocaties als dusdanig te organiseren, maar ondersteunt deze wel in overeenstemming met de richtlijnen van de hoger vermelde oprichtingsakte met VZW-statuten en haar uitvoeringsbesluiten.

Trainingslocaties die zich wensen aan te sluiten bij de vzw KMTC dienen hun naam te veranderen naar vzw KMTC – Trainingslocatie “naam van de trainingslokatie” (Vb.: VZW Krav Maga Trainingscentrum – Trainingslocatie Gent). Zodoende vallen deze trainingslocaties onder het statuut van de VZW. Elke trainingslocatie van de vzw KMTC moet minstens over 1 lesgever beschikken, erkend door de Raad van Bestuur op voordracht door of na advies van het Technisch Comité.

Art 6. De aansluiting van een trainingslocatie bij de vzw KMTC

Elke trainingslocatie die wil genieten van de erkenning, de diensten en het beleid van de KMTC, dient een volledig aansluitingsdossier over te maken aan de raad van bestuur van de KMTC. De nodige documenten kunnen op het algemeen secretariaat van de KMTC aangevraagd worden. De daarin voorgeschreven richtlijnen dienen strikt gevolgd te worden. Indien de Raad van Bestuur overgaat tot erkenning gaat de aansluiting in op de dag dat het 1ste lid werd aangesloten. Zijn nu al erkend als trainingslocaties: , Harelbeke, Kampenhout, Kortrijk, Leuven, Merelbeke, Oostende, Roeselare en Zaventem. Alle trainingslocaties dragen jaarlijks bij in de kosten van de vzw a rato van het aantal toegetreden leden per locatie op datum van 1 november.

Art 7. Doel en structuur van de trainingslocatie:

Elke trainingslocatie dient de beoefening van de Krav Maga als doel te hebben. Deze beoefening dient te gebeuren volgens de principes vervat in een handvest/visiedocument (in opmaak) opgesteld door de RvB. Voor elke trainingslocatie treedt iemand op als locatieverantwoordelijke. Hij of zij staat in voor de administratieve opvolging van de trainingslocatie. Hij of zij kan deze administratie ook delegeren aan een door hem/haar aangeduid (toegetreden) lid (de trainingslocatiesecretaris).

Art 8. Uittreding aangesloten trainingslocatie

Elke trainingslocatie kan te allen tijde haar aansluiting bij de vzw KMTC verbreken. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de vzw KMTC ter kennis worden gegeven. In dat geval dient de raad van bestuur de rechten te vrijwaren van de vergunninghouders van die trainingslocatie. Bij ontslagneming van een trainingslocatie komen deze automatisch vrij. Indien de vergunninghouders overgaan naar een andere trainingslocatie van de vzw KMTC behouden ze al hun rechten en plichten. Binnen de maand dienen zij hun keuze van een nieuwe trainingslocatie kenbaar te maken aan het secretariaat van de vzw KMTC.

Art 9. Voorlopige schorsing aangesloten trainingslocaties

Indien een trainingslocatie niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden kan deze voorlopig geschorst worden door de raad van bestuur van de vzw KMTC. Deze schorsing zal bekrachtigd of opgeschort worden op de eerstvolgende algemene vergadering van de vzw KMTC, en moet steeds als punt op de dagorde worden opgenomen. Het dossier hiertoe wordt opgesteld door de raad van bestuur van de vzw KMTC.

Kunnen aanleiding geven tot voorlopige schorsing:

 • het niet betalen van de bijdragen in de werkingskosten binnen de drie maand na de bepaling van de omvang van die bijdrage.
 • het niet aansluiten van alle sportbeoefenaars van een trainingslocatie bij de vzw KMTC
 • tuchtmaatregel na onderzoek door de raad van bestuur, dat het dossier opstelt en haar advies doorgeeft aan de algemene vergadering
 • elke  daad  of  nalatigheid  nadelig  voor  het maatschappelijk doel, of die de eer en het aanzien van elke van de andere trainingslocaties, vergunninghouders of vzw KMTC zouden kunnen schaden.

Art 10 . Uitsluiting aangesloten trainingslocatie

De uitsluiting van trainingslocaties valt onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering, onder advies van de Raad van Bestuur van de vzw KMTC.

Art 11. Fusie van aangesloten trainingslocatie

Bij fusie van trainingslocaties worden de vergunninghouders van de betrokken trainingslocaties automatisch vrij. Ze kunnen hun vergunning onderbrengen bij de nieuwe fusietrainingslocatie, met behoud van al hun rechten en plichten, of ze kunnen overgaan naar een andere trainingslocatie van de vzw KMTC. Ze dienen hun keuze binnen de maand te melden bij het secretariaat van de vzw KMTC.

Titel 2: De leden

Art 12. Soorten leden

A. Werkende of effectieve leden: zijn leden van de algemene vergadering. De naam van de leden komt ook voor op de jaarlijks neer te leggen lijst op de rechtbank van koophandel. Deze leden betalen geen bijdrage, maar waken er zelf over dat zij in regel blijven met de vergunning zoals omschreven in Titel 3.

B. Toegetreden leden: zijn de personen die bij de vereniging zijn aangesloten, een vergunning hebben en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging vzw KMTC. Zij zijn gebonden door het huishoudelijk reglement. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Elk toegetreden lid heeft bij aansluiting recht op 1 gratis t-shirt.

C. Effectieve leden die erkend zijn als lesgever kunnen lid worden van het Technisch Comité.

D. Zowel effectieve als toegetreden leden kunnen optreden als locatieverantwoordelijke. De locatieverantwoordelijke handelt als secretaris voor één of meerdere trainingslocaties.

E. De Raad van Bestuur kent de titel van Erkend Lesgever toe. De Raad van Bestuur beslist daartoe met een 2/3 meerderheid na het slagen van de kandidaat voor alle onderdelen van het examen lesgever. Zodra de kandidaat geslaagd is voor alle onderdelen brengt het TC de Raad van Bestuur onverwijld op de hoogte van deze beslissing.

Art 13. Voorwaarden effectief lid 

A. Een domicilie hebben in België en de  leeftijd van 18 jaar bereikt hebben

B. Onberispelijk gedrag en zeden

C. De statuten en het huidige huishoudelijk reglement aanvaarden en naleven

Art 14. Het ontslag van de leden

Alle aangesloten trainingslocaties kunnen een lid afvaardigen op de algemene vergadering. Dit toegetreden lid heeft geen stemrecht.

Buiten de leden die hun ontslag bij de raad van bestuur indienen worden ook als ontslagnemend beschouwd leden die meer dan drie maanden achterstand hebben bij de betaling van hun bijdrage.

De  raad  van  bestuur  heeft  steeds  het  recht  een  vergunning  voor een toegetreden lid te weigeren nadat de betrokken persoon hiervan schriftelijk op de hoogte werd gesteld.

Art 15. Rechten van een effectief lid

De werkende leden beschikken over acht dwingende rechten:

 • stemrecht op de algemene vergadering;
 • het recht om de algemene vergadering samen te roepen;
 • het recht om een voorstel op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen
 • het recht om kennis te nemen van de geschreven stukken van de vereniging;
 • het recht op vrij ontslag uit de vereniging;
 • het recht op een bijzondere procedure in geval van gedwongen ontslag (uitsluiting) uit de vereniging;
 • het  recht  op  de  goederen  van  de  vereniging  in overeenstemming met  hun bestemming en binnen de perken van de statutaire bepalingen;
 • het  recht  om  de  ontbinding,  nietigheid  van  een  handeling  van  de V.Z.W. of van een beslissing van de vereffenaars te vorderen, zonder van enig ander belang dan het lidmaatschap te moeten doen blijken.

Bovenstaande opsomming is onder de voorwaarde dat er wordt gehandeld zoals voorzien in de wet op de VZW.

Art 16. Bewijs van het lidmaatschap

Het bewijs van het lidmaatschap tegenover de andere leden van de vereniging volstaat. Dit bewijs kan op eender welke manier geleverd worden. Het bewijs kan zelfs geleverd worden door middel van getuigen of vermoedens.

Zo kan het lidmaatschap bewezen zijn wanneer uit de notulen van de algemene vergaderingen of van de raden van bestuur blijkt dat de betrokkene heeft deelgenomen aan de beraadslagingen en steeds zonder protest van de andere leden zijn stem heeft mogen uitbrengen.

Het bewijs van betaling van lidgeld geldt op zich niet als voldoende bewijs van lidmaatschap.

Art 17. Deontologie van de leden

Het werkend lid verbindt zich ertoe actief mee te werken aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vereniging zoals omschreven in artikel 5 van de statuten.

De leden werken op vrijwillige en belangeloze basis. Weliswaar worden de werkelijke onkosten vergoed die voortvloeien uit de uitoefening van de acties voor rekening van de vereniging, doch enkel na uitdrukkelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur.

De leden zullen zich in hun gedragingen door deze principes laten leiden en ze verbinden er zich toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de vereniging of de vereniging op enigerlei wijze schade toe te brengen. In het bijzonder onthouden alle (toegetreden) leden zich van schriftelijke kritieken en commentaren op andere verenigingen (en hun leden).

Titel 3: De vergunning

Art 18. Richtlijnen vergunninghouders, toegetreden leden van de federatie 

Een lid/vergunninghouder van de vzw KMTC kan enkel lid worden van de vzw KMTC door aansluiting in een aangesloten trainingslocatie en het voorleggen van een politiedienstkaart of een getuigschrift van goed gedrag en zeden. De trainingslocatieverantwoordelijke zal er op toezien dat deze voorwaarden zijn vervuld.

De bijkomende richtlijnen om aan te sluiten in een trainingslocatie worden door de trainingslocatie zelf bepaald.

Het lid van het vzw Krav Maga Trainingscentrum is gehouden tot wederzijdse hulp en hoffelijkheid tegenover zijn collega’s en moet zich onthouden van elke houding of handeling, die een collega of de vereniging schade kan berokkenen.

De trainingslocatieverantwoordelijke of erkend lesgever van een trainingslocatie aangesloten bij de KMTC, is verplicht alle leden en bestuurders aan te sluiten en aldus te verzekeren via de Vlaamse Vechtsport Associatie. Hij of zij is verantwoordelijk voor de bestelling van de gratis t-shirts van de toegetreden leden. Deze bestelling gebeurt via een email naar de penningmeester met vermelding van het lidnummer en de maat van de t-shirt en dit uiterlijk tot 6 maanden na de eerste aansluiting van het toegtreden lid.

Alle aangesloten vergunninghouders worden verzekerd (lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid) door de aansluiting van de trainingslocatie bij de vzw KMTC.

De verzekering voor de aangesloten sportbeoefenaars gaat pas in wanneer de vergunningsaanvraag en de betaling binnen gekomen zijn op het secretariaat van EURO BUDO.

Niet-aangesloten sportbeoefenaars die geen geldige vergunning hebben en bij gelegenheid mee trainen in het kader van een promotie activiteit vallen onder verzekering voor zover er voldaan is aan de voorwaarden zoals beschreven in de verzekeringspolis van EURO BUDO.

Het is niet toegelaten misbruik te maken van de verzekering.

De vergunning / verzekering is 1 jaar geldig. De vervaldatum is terug te vinden in het federaal paspoort uitgereikt door de VVA. De kostprijs van deze vergunning wordt bepaald door Federatie Euro Budo VZW.

Art 19. Lidgeld

De jaarlijkse ledenbijdrage aan de trainingslocatie wordt bepaald door de raad van bestuur en bedraagt nu 100 euro per jaar. De jaarlijkse bijdrage van de trainingslocatie voor de KMTC wordt bepaald door de algemene vergadering.

De raad van bestuur heeft te allen tijde het recht om bij vermoeden van misbruik, een controle in de betrokken trainingslocatie door te voeren met betrekking tot de verzekering en ledenbijdrage.

Bij vermoeden van misbruik met vergunningen, kan de vzw KMTC een trainingslocatie verplichten om elke nieuwe vergunning of hernieuwing te laten toezenden per post ondertekend door het betrokken lid.

Het aanvullende lesgeld wordt bepaald op 45 euro voor 10 beurten voor het basis pakket of 35 euro per 10 beurten voor het studenten studenten. De trainingslocaties voorzien zelf in beurtenkaarten.

Art 20. Aanvullende bepalingen

Potentiële leden kunnen binnen een tijdspanne van een maand tot 3 x gratis initiatie volgen in een trainingslocatie naar keuze.

Elke beoefenaar die wenst deel te nemen aan trainingen en lessen gegeven in een trainingslocatie van de vzw KMTC, of aan de activiteiten (opleidingen, trainingen, stages, …) ingericht, gecontroleerd of erkend door de vzw KMTC, moet in het bezit zijn van een geldige vergunning bij de vzw KMTC, met uitzondering van de hoger vermelde proeflessen. De vergunning is enkel te verkrijgen door zich als sportbeoefenaar aan te sluiten bij een trainingslocatie aangesloten bij de vzw KMTC. Deelnemers aan de eerder opgesomde activiteiten die niet over een geldige vergunning beschikken, nemen deel op eigen verantwoordelijkheid.

Als uitzondering geldt echter de deelname van niet-vergunninghouders aan promotieactiviteiten voor niet bij de vzw KMTC aangesloten sportbeoefenaars. Als tweede uitzondering geldt deelnemers (niet-leden) aan open stages, de organisator van het evenement is verplicht om voor de niet-leden een verzekering af te sluiten (ééndagsverzekering).

De vergunning betekent voor de beoefenaar de uitdrukkelijke verbintenis zich te houden aan alle door de vzw KMTC uitgevaardigde reglementen.

Om een vergunning aan te vragen moet iedere sportbeoefenaar een door de vzw KMTC beschikbaar gesteld aanvraagformulier volledig en leesbaar invullen. Deze administratieve voorwaarde valt onder de verantwoordelijkheid van de trainingslocatiesecretarissen van de aangesloten trainingslocaties. De aanvraag wordt ondertekend door de beoefenaar zelf, of door een ouder of voogd indien hij nog niet ten volle 18 jaar is.

De trainingslocatiesecretaris is verantwoordelijk voor de juistheid van deze handtekening. De aanvraag wordt door de trainingslocatiesecretaris overgemaakt aan het algemeen secretariaat van de vzw KMTC. De vergunningsaanvraag wordt slechts geregistreerd wanneer de betaling is geregistreerd bij het secretariaat van de Federatie EURO BUDO VZW is toegekomen. Een vergunning is slechts geldig wanneer zij afgeleverd is door  het algemeen secretariaat van de Federatie EURO BUDO VZW. 

Een sportbeoefenaar kan slechts bij één trainingslocatie een vergunning bekomen, maar kan in elke locatie aan de trainingen deelnemen.

Enkel vergunninghouders zijn toegestaan om bestuurlijke functies uit te oefenen.

Art 21. Controle van de vergunning

Elk lid van de raad van bestuur en elke door de vzw KMTC afgevaardigde personen kunnen de geldigheid van de vergunning te allen tijde controleren.

Deze persoon moet hiertoe drager zijn van een procuratie uitgegeven door de raad van bestuur van de vzw KMTC. Bij vaststelling van ongeldige vergunningen of geen vergunning zal de sportbeoefenaar in kwestie de deelname aan de betreffende activiteit geweigerd worden. Tevens zal  het algemeen secretariaat op de  hoogte gebracht worden, deze kan op haar beurt klacht neerleggen bij de raad van bestuur van de vzw KMTC.

Art 22.  Uittreding  vergunninghouders  uit  de  KMTC  of  uit  een  aangesloten trainingslocatie van de  KMTC

Elke sportbeoefenaar/vergunninghouder kan te allen tijde ontslag nemen uit de trainingslocatie waar diens vergunning loopt (opzegging lidmaatschap). Op dat ogenblik eindigt ook de geldigheid van diens vergunning.

Echter, indien men binnen de twee maand overgaat naar een andere trainingslocatie aangesloten bij de KMTC behoudt men alle rechten en plichten van de lopende vergunning. Deze overgang dient wel te gebeuren met inachtneming van alle rechten en plichten vastgelegd in het decreet niet-betaalde sportbeoefenaar, of in één van de aanvullende bepalingen verder in dit reglement.

Art 23. Sancties  en  tuchtstraffen  ten  aanzien  van  vergunninghouders bij de  KMTC

De trainingslocaties beslissen zelf over de aanvaarding, het ontslag, de voorlopige schorsing of uitsluiting van sportbeoefenaars/vergunninghouders.

De vzw Krav Maga Trainingscentrum heeft te allen tijde het recht een vergunning van een persoon te weigeren als diens vergunning meer dan 3 maanden verlopen is.

De vzw KMTC dient het lid schriftelijk op de hoogte te brengen als zijn vergunning tijdelijk of permanent geweigerd wordt met de reden daarvoor.

De vzw KMTC voorziet tuchtstraffen, in geval van overtreding van reglementeringen door leden. Deze sancties gaan – afhankelijk van de zwaarte van de overtreding – van tijdelijke uitsluiting uit de vereniging tot de definitieve schorsing.

Elk lid dient de Raad van Bestuur per aangetekende brief op de hoogte te brengen zodra een gerechtelijk onderzoek tegen hem werd geopend, dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de beoefening van de sport (o.a. dopingonderzoek, slagen en verwondingen).

Elk lid dient het bevoegd orgaan van de vzw KMTC schriftelijk te verwittigen wanneer hij in het kader van de beoefening van de sport een burgerlijke, strafrechtelijke, commerciële, sociale of administratieve vordering instelt tegen een ander lid van de federatie.

Wanneer een lid in de onmogelijkheid is zijn sportieve activiteiten uit te oefenen door een schorsing van minstens één maand, dient andere (toegetreden) leden hiervan in kennis te stellen, wanneer zij op  het lid beroep doen tijdens de schorsing.

Art 24. Rechten en plichten van vergunninghouders VZW KMTC:

Het is elke vergunninghouder verboden iemand uit te dagen.

5. Allerlei

Art 25. Het examen – evaluatievormen

De examenmodaliteiten en evaluatievormen worden op advies van het Technische Comité door de Raad van Bestuur bepaald. Reglement in opmaak.

Art 26. Vergoeding vrijwilligers VZW KMTC

A. Erkende Lesgevers

De lesgever kan een kilometervergoeding ontvangen voor de federale trainingen waarop hij/zij lesgeeft of assisteert (alleen lesgevers die vooraf opgegeven zijn aan het secretariaat en die geselecteerd werden voor een bepaalde training door het secretariaat komen in aanmerking).

De aanwezigheden worden doorgegeven aan  het secretariaat, door middel van de aanwezigheidslijst die door de aanwezige verantwoordelijke wordt ingevuld en doorgegeven aan  het secretariaat van de vzw KMTC.

Half jaarlijks worden de vergoedingen voor de lesgevers afgerekend, nadat ze het overzicht van de vergoedingen ondertekend hebben teruggestuurd naar het secretariaat van de vzw KMTC, zal de vzw KMTC de vergoeding uitbetalen. Deze regeling gaat in op 1 januari 2012.

B. Organisatie van stages of Federale trainingen:

Vergoeding vooraf overeen te komen met de raad van bestuur en het secretariaat van de vzw KMTC. Reglement in opmaak.

C. Kilometervergoeding VZW KMTC

De kilometervergoeding wordt bepaald door de wettelijke kilometervergoeding voor vrijwilligers.

Het aantal kilometers wordt berekend door het secretariaat en er wordt uitgegaan van de kortste weg tussen de woonplaats en de locatie van de activiteit.

Indien de lesgever een  hoger aantal kilometers aflegde dan de kortste weg tussen beide locaties, en  hiervoor een vergoeding wenst te krijgen, dient een gemotiveerde aanvraag ingediend te worden op  het secretariaat maximum 1 week na de activiteit, dat aantoont dat de extra verplaatsing nodig was in het belang van die activiteit.

Te allen tijde zijn de lesgevers ervoor verantwoordelijk dat er aanwezigheidslijsten naar het secretariaat gezonden worden. Indien er maximum 6 maanden na de activiteit geen aanwezigheidslijst / verslag werd overgemaakt aan het secretariaat, kan er geen vergoeding meer toegekend worden.